Nhà thuốc GPP

Thứ bảy, 12/06/2010 - 13:26

DANH MỤC THUỐC 5

DANH MỤC THUỐC ,NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

TÊN THUỐC         QUY CÁCH

 

 

§«ng trïng h¹ th¶o n­íc(H6lä)

§«ng trïng h¹ th¶o viªn (40viªn/Lä)

§«ng trïng h¹ th¶o(30viªn/H)

§¹i trµng hoµn Bµ gi»ng(10gãi/h)

§¹i trµng hoµn Bµ Gi»ng(240v/lä)

§¹i trµng khang (5vØ*10v/h) -

§¹i trµng PH(10gãi x 4g/H)

§an s©m tam thÊt (40viªn/H) -TPC

§au r¨ng con chim 3ml/lä

§éc Ho¹t tang ký sinh (H/10gãi)

§­êng Parco Saccharine

§entoxit T¦2

§Ì l­ìi gç (100c¸i/h)

§inh Kisler

§inh nÑp vÝt ®ïi 10 lç - Indian

§Öm N­íc To

3 B+PP (B2)

3B (10viªn/vØ) BÕn tre - TC

3B BThuËn (10v/vØ)

3B (10viªn/vØ) Hµ T©y

3B (Phartria) vØ 10viªn

3B H/10v x10v (Dailymin)TC«ng

3B HQ (Lacamin) (H/10*10)

3B( Nang mÒm HT )

3B( Nang mÒm Phóc Vinh)

5- Fluorouracil 250mg ( Lä 5ml )

A 5000 UI(10vØ x 20viªn/H) MKF

Abio

Acemuc 100mg (H/30gãi)

Acemuc 200mg hép 30gãi Ph¸p

Acetazolamid 250mg(10vØ*10v/h)

Acetylcistein 20g/H (Muxytin) - IAC

Acetylcistein 25g/H - Hµ T©y

Acetylcystein 200mg MKP

Acetylcystein 200mg Stada

Acezin 5mg (H/2vØ x 25viªn) HG

Aciginal (2vØ*6v/h)

Acirit 15ml

Acne Acid bÐ

Acne acid to 100g

Acne Care

Acneal 20ml (Clindamycin & Metronidazole)

Acnes (trÞ môn) 18g

Acnes (TrÞ th©m, sÑo) 15ml

Acnes lä (TrÞ môn) 150ml

Acnes(Kem röa mÆt nghÖ) 100g

Acnes(Kem röa mÆt ngõa môn) tub 50g

Acnes(kem trÞ th©m ,liÒn sÑo)12g

Acnotin 10mg (30v/H )

Acodine (H/5*10viªn) - Sanofi

Acrason 10g

Acridol (H/3vØ x 10viªn)

Acritel (H3vØ x 10viªn)(Levocetizine 5mg)

Actadol (H/10*10 )

Actadol Codein

Actapulgite (30g/H)

Actiflora Lä 30viªn

Actiso - sñi pluss Tub 20viªn

Actiso (20èng/h) Nam hµ

Actiso (2g*20gãi/h)L©m ®ång

Actiso hoµn

Actiso(2g*20g/h) VÜnh TiÕn

Actisonic 100viªn/Lä

Activ-GRA

Acupril 5mg (H7vØ x 10viªn)

Acyclovir (50v/5vØ/h) ¢n ®é

Acyclovir (cã m«i) Ên ®é

Acyclovir 200mg (10v*5vØ/h) Traphaco )

Acyclovir 400mg Stada (H/7vØ x 5v)

Acyclovir 5g (Avir Cream) - TPC

Acyclovir mì (Varac) HQ

Acyclovir Stada 200mg(5vØ*5v/h)

Acyclovir tub 2g Stada

Acyclovir(Herpex)(3vØ*10v/h) 200mg

Acyrax(Hepex _ Ficyc) ¢n

AD lä 100v Hµ T©y

AD lä 100v HG

AD vØ néi

AD vØ HG (H/10*10)

Adagrin (3v/H )

Adalat 10mg(30v/3vØ/h) §øc

Adalat 30mg §øc

A-derma ( Epitheliale) 40ml

A-Derma Desoin Cream ,France

Adrenalin 1mg/ml Bång(10èng/hép) VP - Z2

Adrenoxyl(16viªn/vØ/h) Ph¸p

Aduan

Aerius 5mg (1vØ x10viªn/H) Italya

Aerius 60ml

Aggrenox ( 60viªn/L)

Ahismax (lä /100viªn) MKP

Alaxan (100v/5vØ/H) - DL

Alaxan (100v/5vØ/H) - XN120 - BD

Alaxan(20viªn*5vØ/Hép)

Alaxan(4v*25vØ/H)

Alben 1v ¢n ®é

Albendazol(pertinox) §« thµnh

Albothyl 6 viªn ®Æt /H

Aldacton 50mg

Aldactone 25mg,10viªn/VØ

Alenta 70mg (H/1*4viªn)

Alergysal

Alimex (Acezin) 5mg 2vØ x25viªn/H HG

Alimex SR - HG

Alka Kogina

Allerstat 120mg(10vØ x10viªn/H) ¢§

Allopurinol (100viªn/lä) CN§

Allopurinol 300mg (lä/100v) §T

Alovera (Lä 100viªn)

Alovera Green (H/3vØ*10)

Alpha (i) (5èng/H) TQ

Alpha Canxium(6vØ/h)

Alpha Choay (10v*2vØ/H) Ph¸p

Alpha rÎ (Alpharosine - Alphavizin- Alpharmebisin)

Alpha tiªm Italy-Hµ lan(5èng/H)

Alphachymo 10v/vØ néi (DLiÖu1)

Alsoben (60viªn/5vØ/H)

Aluci ( Bét ) (H25gãi)

Alvesin 500ml

Alvesin 250ml

Amaryl 2mg

Amaryl 4mg

Ambroxol

Amcazym (Multivitamines and Minerals) (H/2vØx15v)

Ameflu - vÞ Cam

Ameflu SR ®a triÖu chøng

Ameflu SR ban ®ªm

Ameflu SR ban ngµy

Ameflu SR long ®êm

Ameflu--Ban ®ªm

Ameflu-ngµy mÇu xanh

Amfadol - Plus (H/10vØ x10v)

Amikacin

Aminazin tiªm(H/20 èng) §µ N½ng

Aminodazol 200mg ¢n ®é(H/10*10)

Aminoleban-200ml (nhËt)

Aminoplasma 250ml

Aminoplasma 5% - 500ml

Amitase (100v/10vØ/H) HQ

Amitriptilin 25mg (100v/lä) VN

Amitriptilin CND

Amlocard(10v*10vØ/H) Ên ®é

Amlodipin (H10vØ x 10viªn) Amsyn-5 Ên

Amlodipin 5mg Stada(10v*3vØ/h)

Amlodipin 5mg Trµ Vinh (H/3vØ x 10v)

Amlodipine Ên H/10vØ x10v

Amlopres Ên ®é

Amlor (10v*3vØ/H) Ph¸p

Amoclox (10v*10vØ/H) ¢n ®é

Amoksiklav 625mg (2vØ*5viªn/H) SÝp

Amorvita Soft (12vØ/H)

Amox 500 mg (H/10vØ x 10v) §T

Amox 500 T¦1

Amox 500mg (10v/vØ) HG

Amox 500mg ¢n

Amox 500mg T.Ho¸

Amox 500mg T¦2

Amox 250 mg T¦1

Amox 250mg Ao

Amox 250mg bét HG

Amox 250mg bét XN24 - H/30gãi

Amox 250mg lä 100v §ång th¸p

Amoxiphen 500mg CN§

Amoxybiotic 250mg (h10gãi)

Ampelop (9vØ*10v/H) Trafaco

Ampi 1g tiªm (§øc)

Ampi 1g tiªm T¦1

Ampi 1g tiªm T¦24-ViÖt Trung

Ampi 250mg MKP

Ampi 250mg T¦1

Ampi 500 mg §/Th¸p

Ampi 500 mg T¦1

Ampi 500mg Ao

Ampi 500mg ¢n ®é

Ampi 500mg T¦2

Ampi 500mg T¦24 +TiÒn Giang

Ampi 500mg Thuþ SÜ

Ampi 500mg(10v*20vØ/h) THo¸

Ampi 250mg lä 200viªn T¦1

Ampiclox (Nefiampi 500mg)(10vØ*10viªn/H) ¢n §é

Amtim (10v*3vØ/h)

An th¶o ( 5vØ x 10viªn/H)

An thä minh (H6vØ x 10viªn nang) Hoa Linh

An thai

An trÜ v­¬ng (H/3*10viªn)

Analgin tiªm

Analginase vØ 10v DL1

Andios

Andriol (h/30viªn)

Anergy SR

Antacin Th¸i (H/25vØ*10viªn)

Antex sick (H/10 vØ)

Antibetes(H6vØ x 10viªn)

Antibio Xanh (H/10gãi)

Antibox

Antigout 60v/lä

Antusin viªn (H/25vØ*4viªn)

Antussin 30ml ngo¹i

Antussin 60ml ngo¹i

Anycom (6vØ x 10viªn/H)HQ

Anzela crem 10g HQ

AppetonWLysine

Apramax 275

Aprovel 150mg (H/2*14viªn)

Aquadetrim 10ml (VTM D3),Poland

Arcalion (4vØ/ H)

Arginin (Zonda) 200mg 12vØ x 5v/H),HQ

Arginin(100v/h) HQuèc

Argyrol §N

Aronamin

Arosamin(10v*10vØ/h)

Aroxyl - 500 (H/10*10)

Artesunat

Artrodar 50mg Argentina(H/3*10viªn)

Ar-vital ¢n ®é

ASA

Asada 10g

Aseca 400viªn/Lä - HT©y

Aslem( 10 èng/H)

Aspatam

 

 

Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage
CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email :Thuocmoi.com.vn@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức