Nhà thuốc GPP

Thứ bảy, 12/06/2010 - 14:20

DANH MỤC THUỐC 9

DANH MỤC THUỐC DÀNH CHO NHÀ THUỐC GPP CẦN THAM KHẢO THÊM

TÊN THUỐC     QUY CÁCH

Danvic (30g/H)

Dao chÝch nhät

Dartarin crem 10g

Darvitone (15Viªn x 2vØ/H)

Dasrabene ( Rabeprazole 20mg),1vØ x 10v/H,India

Davita Bone ( Tuyp 10viªn sñi)

Davita Solusol 100ml HG

DÇu ¨n Neptune 1lÝt-Hµng khuyÕn m¹i

DÇu ¨n Neptuyn 400ml

DÇu c¸ Ht©y

DÇu c¸ lä 100 HP

DÇu Emcare to 25ml

DÇu gÊc (lä 100v) PV

DÇu géi ®Çu Selsun

DÇu géi ®Çu Shitinsof (hép 3 tub)

DÇu géi ®Çu Shitinsof gãi

DÇu géi ®en tãc 999

DÇu géi Clear 365ml- KM

DÇu géi L« héi TrÞ gÇu BL

DÇu géi Th¸i D­¬ng

DÇu giã gõng 24ml TD

DÇu giã gõng 6ml TD

DÇu giã kim linh

DÇu giã SGP 24ml

DÇu giã TS (20lä/H)

DÇu Parafin(0,5l/chai)

DÇu Qu¶ng ®µ

DÇu Thiªn th¶o

Debby SR 30ml Th¸i Lan

Debridat 30viªn/Hép

Debridat néi

Debridat siro

Decadura

Decodex

Decolgen AC

Decolgen Forte(25vØ x 4viªn)

Decolgen Hµ néi (KiÖn/750vØ)

Decolgen Hµ t©y

Decolgen No-Drowse vØ 4v

Decolgen siro

Decolgen V.Phóc

Decoltractyl 25 viªn x 2vØ/H

Decoltractyl néi (H 10vØ x 25viªn) KH

Deepheat 30g

Deepheat Extra

Dehiccough (H/20gãi*4g)- Hoa Sen

Demacol 8g

Demacort 10g

Deniocal ( Calcium + VTM D )

Denzan 5mg (H/10*10)(Latazen) - L©m §ång

Denzan 5mg néi Mebiphar(10vØ/H)

DEP crem Hd­îc(18lä/Cäc)

DEP n­íc TBYT HN - KB(10lä/cÇu)

Deparkin 200mg(Lä 40viªn)

Deparkin 500mg (lä 30viªn)

Deparkin Siro 40ml (200mg/ml)

Depersolon

Depo Medrol

Dermednol 10g Ên

Dermovate 15g

Despigmen (Atache)20g TBN (TrÞ n¸m)

Detonkit ( 3vØ x 10viªn/H),HµT©y

Devodid (H2vØ x 10viªn)

Dewoton (10vØ*10viªn)

Dexa (VØ 20viªn lôc gi¸c) MKF

Dexa lä 200v(XN3/2)

Dexa 4mg (i) 10è/H - B×nh §Þnh

Dexa 4mg (i) 10è/H - VPhóc

Dexa 5mg Mü

Dexa lä 500v DL - L§

Dexa tiªm TW1(2040 èng/kiÖn)

Dexa vØ 30viªn H.t©y(H20vØ)

Dextro 5% HQ

Dextrophan 10mg (Lä/100v)HG

Di niÖu ®¬n (20gãi*4g/H),DP Hoa Sen

Diabetna (4vØ*10viªn/H) ND­îc

Diafase (Metformin) 850mg Ampharco H/6vØ x 10v

Dial 35

Dialtasic MH ( 2vØ/H )

Dialtasic Kh¸nh Hoµ(10vØ*10v/h)

Dialtavic (H/2*10viªn)

Diamicrol 30mg MR (H/2vØ x 30viªn)

Diamicrol 80mg(60viªn/3vØ/Hép)

Diaphylin (5 èng/H)

Dibentalic 15g TPC

Dibulaxan

Dicain 1% ( dd M¾t )

Diclofenac 20g ,Stada

Diclofenac 50mg 10viªn/h Th¸i

Diclophenac (Umeran) ¢n

Diclophenac 20g cream - HT©y

Diclophenac tiªm THo¸

Diclophenac tiªm VP

Diclophenac vØ 10v ¢n®é

Diclophenac vØ 10v DL--VP

Diclophenac(100vØ x 10viªn/H)Hµ TÜnh

Dicloran (4viªn*25vØ/H) CN§

Dicortinef

Didicera (10g*5g/H) TPC

Diferin crem 0,1% (15g)

Difrarel E( 2vØ x 12 viªn/H)

Digoxin lä viªn

Digoxin tiªm H/5èng

Dihydan (H6vØ x 10viªn)

Dimedrol (i) (100 èng/H)

Dimenat 100v/lä HN

Dimenat TPC

Dimenat vØ 10v HN

Dinatrel 6,25 (H/30v)

D­ìng Can Linh 40v/L

D­ìng cèt hoµn

D­ìng huyÕt cao 280ml

D­ìng nhan (10viªn x 5vØ/H)

D­ìng t©m an thÇn §µ N½ng lä 100v

D­ìng t©m an thÇn(Kigona)

D­ìng t©m AT--P.Vinh lä 60v

D­ìng vÞ t¸n (Bét d¹ dÇy - Lä/30g)

DiÖp h¹ ch©u gãi bét

DiÖp H¹ Ch©u viªn

Dioral

Diovan 80mg ( Valsartan) ,2vØ x 10v/H,Switzerland

Dipropan

Diprosalic Mü

Diprosalic Ph¸p

Direxiod Liªn Doanh (H/4*25viªn)

Di-Samin Extra (H9vØ x 10viªn)

Disolvan MKP

Distocide (Praziquantel 600mg) 4viªn/H HQ

Dobenzic (10g/H) §ång Th¸p

Dobenzic- 30viªn nang/H §ång Th¸p

Dodecavid (H6èng)

Dofenal

Dogarlic lä 100v §ång th¸p

Dogatin (Dognefin) 3vØ x 10 viªn/H - §Nai

Dogmatil Ph¸p(30 viªn/H)

Dolodon (H/12vØ x8v)

Domina (10g) HQ

Domitazol (H/50 viªn )

Domperidon HQ

Dongkoo calcium (6vØ x 10v/H),HQ

Dopegit 250mg

Dophazolin T¦2

Doragon §T lä50v

Doremi Siro an thÇn(lä 90ml)

Doren 10mg(10v*10vØ/h) §omesco

Dorithricin 20v/h §øc

Doromax 200mg H/10g

Doromax 250mg H/6viªn

Doropycin 750 §T

Dospasmin 40mg (Alverin) 3vØ x 10v/H,Domesco

Dovifort 6èng/h Italy

Doxmin (10 vØ x 10 viªn/H) - DL1

Doxy 100mg (H2vØ x 10viªn) MST

Doxy 100mg ¢n ®é

Doxy 100mg DL (H/50vØ*10)

Doxy 100mg néi (H/10*10)

Drosperin 20mg (H1vØ x 28viªn) Tr¸nh thai

Dudin(3vØ*10v/H)) IC Pharma

Dung dÞch L­u Huúnh

Dung dÞch phun chèng muçi Permethrrin 50EC - Anh

Dung dÞch s¸t khuÈn THA 1000ml

Duofilm 15ml ( Salicilic )

Duotifen (10vØ*10viªn/h)

Duphalac ( 20gãi x 10g/H)

Duphastalin 200mg (H3vØ x 10viªn)

Duphaston (1vØ*20v/H)

Durabulin (1 èng/H) Hµ lan

 

Duramen [Dµnh cho nam]

Duxil (H/3*10viªn)

Dynamogen(20èng/H)

E - 400 Phóc Vinh

E - 400(30viªn/3vØ/Hép)

E - 400(30viªn/3vØ/Hép) §ång Th¸p-B×nh D­¬ng

E 100 n¾p xanh

E 400 HËu Giang (H/10vØ x 10v)

E- DÇu TT ( Nourishing )

E400 Hµ T©y (H/10vØ x10viªn)

E-400(thiªn nhiªn)

ECee2 (Levonorgestrel),2viªn/H

Eckhat Q10 lä 30viªn

Eclaran 5

Ecodax

Ecosip

Ecosip nãng (20g x 5miÕng)

Ecozole 150mg (1vØ*3 viªn/Hép) BLiss

Edeven 40mg (H30viªn) Mü

Ednyd 10mg (H/3vØ x 10v)

Ednyd 5mg (H/3vØ x 10v)

Edoz - Kids (H/25g) HG

Effebaby 300 §Æt Mebipha

Effebaby 150 §Æt Mebipha

Effe-Paracetamol(25gãi/H)

Efferalgan 300 ®Æt

Efferangan 150 bét

Efferangan 150mg ®Æt

Efferangan 250mg (H/12gãi)

Efferangan 500

Efferangan 80mg ®Æt

Efferangan 80mg bét

Efferangan codein H/25vØ x 4v

Effexin m¾t

Effexin tai

EFF-PHA Multi (tub 10viªn) HG

EFF-PHA Multi (tub 20viªn) HG

Eganin

Ellgy (n­íc)25g

Ellgy Plus cream (25g)

Èm kÕ HQ

Èm kÕ rÎ

Emedyc (H/20g)

Emigaton

Enalapril 10mg (H3vØ x 10viªn) Polan

Enalapril 10mg Stada (30v/H)

Enalapril 5mg - Standa (3vØ x 10viªn/H)

Enalapril 5mg vØ 10v Polan

Enalapril 5mg(Encardil 5) 3vØ 10 viªn/h, Ên

Encorate 200mg(10v*10vØ/h)

Encorate Chrono 500

Endix G

Enevon (H/10vØ x10v)

Enevon C lä 30viªn

èng hót dÞch

èng hót mòi

èng hót mòi cã d©y

èng hót thai sè 4 (§µi Loan)

èng hót thai sè 5 (§µi Loan)

èng hót thai sè 6 ( §µi loan )

èng hÝt

èng ngËm khÝ dung

èng nghiÖm 12

èng nghiÖm 12 (nhùa) 5ml (500è/bÞch)

èng th«ng tiÓu

ENO Orange (24gãi)

Enpocetin 5mg 3vØ x 10 viªn/H

Enpovid AD(10v*10vØ/h) SPM

Enpovid E400(3vØ*10/h)

Enteric Lä/60viªn

Enterogermina(20è/h)

Envid Q10 ( 40v/lä)

Epigen

Ercefuryl 200mg (2vØ*14v/H) Ph¸p

Erimcan (calcium &vitamin D) 10vØ*10v HQ

Errel ( 5vØ x 10v/H)

Ery 250 nÐn vØ

Ery 250mg bét Ph¸p H/24gãi

Ery 250mg nhéng T¦1- BT

Ery bét 250mg (Emycin - H/25g)HG

Ery bét 250mg T¦24 (H/30gãi)

Ery crem HG (Erossan)

Ery fluid

Ery nghÖ

Erybact T¦24

Erybact 365 (10vØ*10v/h)

Erybact Fort 730mg (10vØ*10v/H)

Erylik 30g

Erystad 10g Stada

Erythrogel crem HQ

Erythrogel Ph¸p

Erythromycin 500mg néi

Erythromycin 500mg Stada(2vØ*10v/h)

 

 

Ý kiến của bạn
Tắt Telex Vni
captcha ChangeImage

Các tin mới

Các tin đã đăng

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI THUOCMOI.COM.VN
Website là nơi trao đổi ý kiến và phổ biến tin tức tài liệu y dược.
Những thông tin trên website chỉ mang tính chất tham khảo, Không tự ý áp dung.
BẠN CÓ SỨC KHỎE THÌ CÓ TỚI 1 000 ĐIỀU ƯỚC.
BẠN KHÔNG CÓ SỨC KHỎE THÌ CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT LÀ SỨC KHỎE


Hân hạnh đồng hành cùng dược sĩ Thuốc mới !
Mọi thư từ ý kiến đóng góp xin gửi về Email :Thuocmoi.com.vn@gmail.com

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho mobile

Chịu trách nhiệm chính:
Dược sĩ: Nguyễn Văn Khanh
Cố vấn chương trình:
Bác sĩ: Nguyễn Thị Lan
Bác sĩ: Nguyễn Văn Dũng

Dược sĩ: Ngô Văn Đức